Ben u al klaar voor de boze burger?

Naar verwachting zal in 2021 de nieuwe Omgevingswet van kracht worden. Veel wet- en regelgeving zal daarin worden vereenvoudigd, maar één aspect van deze nieuwe wet zal zeker geen eenvoudige opgave betekenen. Participatie met de omgeving wordt een verplicht onderdeel en de verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de initiatiefnemer. Daarbij komt dat het een gemeentelijke bevoegdheid is om hiervoor regels te stellen.

Nog veel onduidelijk

De wetgever heeft de Omgevingswet ‘casco’ opgeleverd. Het idee is dat er hiermee sprake is van een wettelijk kader dat ruimte biedt aan lokale invulling. Tegelijk is het een wettelijke stelselwijziging die veel nieuwe verantwoordelijkheden bij gemeenten neerlegt en de bestaande werkwijze totaal veranderd. Dat betekend dat alle Nederlandse gemeenten aan het nadenken zijn op welke wijze ze invulling moeten en willen geven aan deze wet en hoe dat er in de praktijk uit zal komen te zien.

Veel gemeenten zijn nu vooral bezig met en ontwikkelen en stroomlijnen van de eigen processen. Voor de meeste zal het nog een enorme klus zijn om klaar te zijn voor de verwachte invoerdatum van 2021.

Dat betekend dat er ook nog veel onduidelijk is voor de maatschappelijke partners van deze gemeenten die ook met de gevolgen van de wet zullen worden geconfronteerd.

Gij zult participeren

Eén ding is in ieder geval wel heel duidelijk: nadruk in het proces van vergunningverlening zal komen te liggen op participatie. En deze participatie is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer.

Wil je dus als ondernemer een ruimtelijke ontwikkeling doen, dan is er vanaf nu méér nodig dan allen het aanvragen van een vergunning. Overleg met belanghebbende is een noodzaak en u zult dat zelf moeten regelen. Op welke wijze en hoe u dat moet aantonen aan het bevoegde gezag dat uw vergunning moet verlenen is nog onduidelijk. Daarbij komt dat iedere gemeente daarvoor eigen regels en voorwaarden kan stellen.

Het maakt daarbij niet uit of het om een geheel nieuwe ruimtelijke ontwikkeling gaat of om een aanpassing van een bestaande situatie. Op het moment dat er een omgevingsvergunning noodzakelijk is zult u op enigerlei wijze iets aan participatie moeten doen.

Ga voorbereiden

Niet alleen voor gemeente zal deze nieuwe werkwijze even wennen zijn. Ook voor u als ondernemer vraagt het een nieuwe manier van werken. U zult zelf naar de buren van uw ontwikkeling toe moeten. Zelf en in een heel vroegtijdig stadium de burger moeten betrekken, de wensen en bedenkingen aanhoren en wellicht uw plannen daarop moeten aanpassen. Slechts een avond beleggen waarop u vertelt wat u gaat doen zal niet langer voldoende zijn. Bent al klaar om met deze ‘boze burger’ in gesprek te gaan? Te gaan luisteren; zorgen weg te nemen of uw eigen plannen aan te passen aan de wensen van de omgeving?

Het is daarom van belang nu al te gaan oefenen met deze nieuwe manier van werken. Dit jaar zal het nog geen effect hebben voor het verlenen van uw vergunning. Maar onder de nieuwe wet is het een voorwaarde om de vergunning verleend te krijgen. Daarom is het belangrijk nu vast ervaringen op te doen en te gaan oefenen met een andere werkwijze. Zodat u straks óók helemaal klaar bent voor de invoering van de omgevingswet.